Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 • Provozovatel
  Petr Steinbauer jako fyzická osoba podnikající, zapsaná v živnostenském rejstříku, se sídlem Rajnochovice 135, 768 71 Rajnochovice, IČO: 09999558 (dále také jako "provozovatel").
 • Preambule
  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi Petrem Steinbauerem a jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která uskutečňuje nákup nebo objednávku prostřednictvím internetu: a to pomocí kontaktního formuláře na stránkách "https://www.steinbauer3d.cz/" nebo pomocí e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu "steinbauer3d@gmail.com" (dále jen „zákazník“) na straně druhé.
  Strany souhlasí s tím, že jakákoli objednávka, kterou Petr Steinbauer provádí prostřednictvím internetu, je řízena těmito obecnými podmínkami. Petr Steinbauer si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto VOP. V případě změny VOP budou platné podmínky ze dne, ve kterém zákazník provedl objednávku nebo nákup pomocí internetu. Tyto obecné podmínky převažují nad všemi dalšími obecnými nebo specifickými podmínkami, s nimiž Petr Steinbauer výslovně nesouhlasil.
 • Charakteristika služeb
  Petr Steinbauer nabízí zhotovení výrobků - fyzických modelů způsobem aditivní výroby, včetně prototypů, tvorby 3D modelů technického či organického charakteru, technické dokumentace a konzultační činnost ve formě provádění školící činnosti a konzultací.
  Výrobky jsou konkrétní předměty zhotoveny podle specifikace zákazníka.
  Vytištěné výrobky jsou určeny výhradně pro výzdobu, zábavu nebo prototypování. Tisknuté výrobky nemají žádný užitečný nebo funkční účel, není-li dohodnuto jinak.
  Petr Steinbauer si vyhrazuje možnost odmítnout jakoukoli objednávku, která představuje porušení zákona, jakož i jakýchkoli výrobků, které jasně porušují právo duševního vlastnictví třetí strany, např. střelné zbraně, předměty představující rasistický a násilný obsah bez uměleckého díla, obchodní známka či značka atd.
 • Dostupnost materiálů
  V případě objednávky výrobku z dočasně nedostupných materiálů, které si zákazník zvolil, bude zákazník informován o termínu dodání a vhodné alternativě.
  Pokud je materiál trvale nedostupný, bude navrhnut jiný materiál. Výběr materiálu je proveden během objednávání, před platbou.
  Petr Steinbauer si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit služby na dobu určenou společností v případě selhání zásob primárních materiálů nebo poruch v zařízeních používaných k výrobě předmětů.
 • Objednání
  Postup pro vytvoření objednávky: vyplňte online kontaktní formulář s Vaší poptávkou. Vyplňte Vaše kontaktní údaje, popište specifikaci objektu, případně přiložte přílohu (STL soubor, obrázkový soubor, PDF soubor). Následně Vám bude zaslána vyhotovená nabídka, s jejímž potvrzením také potvrzujete souhlas s těmito VOP.
  Zákazníci nemají možnost používat své vlastní podmínky, není-li dohodnuto jinak. Prodejní smlouva je uzavřena a potvrzena po ověření všech parametrů objednávky Petrem Steinbauerem.
  Petr Steinbauer si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a vrátit ji zákazníkovi. Náhrada se provádí platbou jakýmkoliv způsobem ve lhůtě kalendářních 15 dnů. Údaje zaznamenané a uchovávané Petrem Steinbauerem jsou důkazem všech transakcí mezi provozovatelem a jeho zákazníky.
 • Cena a platba
  Všechny objednávky jsou splatné v české měně: Koruně české (Kč, CZK).
  Petr Steinbauer si vyhrazuje právo kdykoli změnit své ceny.
  Faktury a zálohové faktury pro uhrazení objednávky budou vystaveny na základě cen platných v okamžiku potvrzení objednávky Petrem Steinbauer, jak je stanoveno v části "Objednání" těchto VOP.
  Platba se provádí, není-li domluveno jinak, výhradně prostřednictvím převodu na bankovní účet.
  V případě předem uzavřené domluvy s provozovatelem, je možné platit při osobním převzetí na dobírku prostřednictvím doručovatelské služby Zásilkovna s.r.o.
  Faktury budou odeslány elektronicky jako příloha na e-mailovou adresu zákazníka nebo společně se zakázkou v případě dobírky.
 • Dodací podmínky
  Dodání je zajištěno dostupným dopravcem v České republice, primárně Zásilkovna s.r.o. nebo Česká Pošta s.p..
  Petr Steinbauer se zavazuje informovat zákazníka o všech očekávaných zpožděních při dodání, které vzniknou na jeho straně. Zhotovené výrobky budou doručeny primárně na výdejní místa sítě dopravce Zásilkovna s.r.o., popř. na adresu zákazníka (nebo na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce) prostřednictvím dopravce Zásilkovna s.r.o. nebo Česká Pošta s.p.
  Petr Steinbauer si vyhrazuje právo předat výrobky dodavateli až po uhrazení faktury nebo zálohové faktury, mimo případ odeslání výrobku na dobírku.
  Vlastnictví výrobků a související rizika budou převedeny na zákazníka, jakmile budou objekty předány přepravním službám. Po obdržení zboží od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat bezvadný stav zásilky a neporušenost obalů zaslaného výrobku a v případě jakýchkoli závad oznámit dopravci bez zbytečného odkladu.
  V případě poškození zásilky, které indikuje neoprávněný vstup do zásilky, zákazník nemusí od dopravce převzít zásilku. Zboží bude vráceno provozovateli.
  Pokud si zákazník doručované výrobky nevyzvedne v termínu vyhrazeném dodavatelem nebo záměrně nepřevezme doručované výrobky z jiného důvodu než uvedeného výše, je povinen uhradit celou částku dopravy nebo celou částku náhradní dopravy zpět a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů.
 • Záruka
  Výrobky zhotovené 3D tiskem jsou určeny výhradně pro dekoraci nebo prototypování či vyzkoušení principů. Provozovatel nenese odpovědnost v případě, že budou využity jiným, než určeným způsobem.
  Petr Steinbauer nezodpovídá za důsledky vyplývající z individuálního zákazníka, jako jsou alergické reakce na materiály použité při výrobě nebo pokud zhotovený výrobek nedokáže uspokojit osobní vkus zákazníka.
  Petr Steinbauer nenese odpovědnost v případě selhání zásobování primárních materiálů (zpoždění dodávek materiálů, stávky ve výrobě materiálů nebo v dopravě) nebo vyšší moci, nebo obecněji za jakékoli události, které nemůže v menší ani vyšší míře provozovatel ovlivnit.
  Ve všech fázích přístupu na webové stránky, zpracování objednávek, dodávek nebo poštovních služeb je provozovatel povinen vyvinout nejvyšší úsilí. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli potíže nebo poškození vyplývající z používání internetu, zejména v případě selhání služby, vnějšího vniknutí, přítomnosti IT virů nebo jakéhokoli kvalifikovaného výskytu zásahu vyšší moci v souladu s judikaturou.
 • Duševní vlastnictví
  Všechny obrázky, výkresy, návrhy, texty, jména a loga, které se objevují na webových stránkách „https://www.steinbauer3d.cz/“, jsou vlastnictvím jejich autorů a jsou tak chráněny právy k duševnímu vlastnictví a právy na užívání drženými Petrem Steinbauerem a / nebo tvůrci vázánými na Petra Steinbauera prostřednictvím konkrétní smlouvy.
  Všichni zákazníci, kteří posílají obrázek, kresbu, výkres, 3D model nebo návrh, zaručují, že jsou autorem nebo držitelem všech práv duševního vlastnictví tohoto obrázku a že neporušili žádná práva duševního vlastnictví zasláním tohoto souboru.
  Zákazník se zavazuje odškodnit Petra Steinbauera za jakékoli nároky třetích stran. Zákazník si ponechá vlastnictví obrázku zaslaného provozovatelem a zároveň uděluje provozovateli licenci pro  použití jejich obrazu pro zhotovení objednávky.
  Zákazník uděluje společně se zaplacením objednávky Petrovi Steinbauerovi licenci pro umístění obrázků a videí výrobků na webové stránky a sociální sítě. V případě výslovného nesouhlasu nebudou videa zveřejněna. 
 • Řešení sporů
  Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí českým právním řádem.
  Obě strany budou usilovat o vyřešení jakýchkoli neshod, které mezi nimi vzniknou, pokud jde o výklad, částečné nebo úplné provedení nebo neplnění těchto obecných smluvních podmínek.
  Zákazník by měl v případě sporu prioritně kontaktovat Petra Steinbauera, aby mohlo dojít ke smírnému řešení sporu.
  V případě, že se strany nemohou dohodnout, bude tato rozhodčí doložka považována za ctěnou.

Pro více informací nebo pokud nejste plně spokojeni se službami poskytovanými Petrem Steinbauerem, kontaktujte nás na e-mailu: steinbauer3d@gmail.com nebo na telefonním čísle: +420 728 636 681
Vyhledávání